طرح دولت سوئد برای مبارزه با چاقی!!!!

407

تشویق مسافران مترو به استفاده و تردد از پلکان های غیر برقی ،جهت سوزاندن کالری...