آموزش موفقیت -فطرت راهنمای تو _ مهدی شاکریان

68

چگونه میشه یه پیامبر همه لحظات زندگی و توی همه تصمیم گیری ها کنارمون باشه ؟؟ چگونه افراد موفق همه کار درست و تصمیم درست رو بر اساس فطرت خداگونه شون میگیرند ؟ میشه فطرت مون رو تقویت کنیم ؟

pixel