بدون مشارکت به توسعه نمی رسیم

57

یک گپ و گفت مشارکتی درباره ی مشارکت و مهندسی قرارداد با مهندس علیرضا پوراسد کارشناس الگوهای مشارکت و مهندسی قرارداد