فراوانی و ارزانی مواد مخدر در تهران!!!

630
زمان لازم برای تهیه مواد مخدر در تهران 5 دقیقه است! -شیشه سال 83، گرمی 200 هزار تومان سال 99 ، گرمی 40 هزار تومان!
کلاکت 16.2 هزار دنبال کننده
pixel