نشست مشترک معاونت امور زنان و خانواده با دهیاران زن سراسر کشور

164

اولین نشست مشترک معاونت امور زنان و خانواده با دهیاران زن سراسر کشور در دیماه سال 1396 برگزار شد.