تعبیر خواب و رویا

710

خواب و رویا یکی از منابع مهم اطلاعات نسبت به شخصیت و آینده انسان و گاهی اجتماع است. چگونه با خواب مواجه و آن را تحلیل کنیم