تصاویری از شلیک موشک قیام 1 از تاسیسات زیر زمینی سپاه پاسداران

6,567
Launching Qiam-1 missile from a secret 'underground city' facility. Location unknown
pixel