امام خمینی: اشکال از ماست!

205

گفتاری از امام خمینی در پاسخ به آنهایی که مدام دنبال بهانه ای هستند تا در هر امری مردم را با انگ بی بصیرتی مقصر امور جلوه دهند: مردم به جای برنامه دادن، عمل می خواهند و ما هیچ کدام دیگر عذری نداریم. مردم دیْن خودشان را به جمهوری اسلامی ادا کردند، اشکال در ماهاست، باید ماها جواب مردم را بدهیم از اول انقلاب تا حالا آن که کار خودش را صد درصد صحیح انجام داد ملت بود. نوبت، نوبت شماست که باید این دیْن را به این مردمی که شما را نشاندند سر این مسند ادا کنید.