آموزش کتیا مقدماتی محیط part design - قسمت 21 - درفت در کتیا Draft

101

دانلود رایگان کل دوره در آدرس: https://www.amozeshha.com/catiastart ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دانلود فایل های تمرین: http://Trainbit.com/files/3669540884/Catia-Start-Exercise-Files.rar ۱