مصاحبه بایکی ازنوجوانان موفق مدارس امام حسین(ع)-۹۳/۳/۱9

774
باشگاه نوجوان شبکه صدا و سیمای خراسان رضوی مصاحبه ای با یکی از نوجوانان موفق مدارس امام حسین(ع) انجام داده است که این مصاحبه در روز دوشنبه 19 خردادماه ۹۳ ساعت ۱۷ از این شبکه پخش گردید
pixel