موانع بهبود فضای کسب و گار

124

برنامه تیتر امشب با حضور دکتر حسین سلاح ورزی رییس سازمان ملی کارآفرینی ایران و نایب رییس اتاق بازرگانی ایران