دوربین 95 ، قسمت 2 ؛ دانشجویان زبان فارسی در روسیه

62

1471 - دانشجو هایی در دانشگاه مسکو که فارسی صحبت میکنند و شعر میخوانند.