مدیریت و حفاظت از گونه های در خطر انقراض

251
سی و هفتمین زنگ آموزش کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست - موضوع "مدیریت و حفاظت از گونه های در خطر انقراض" - سخنران: دکتر باقر نظامی دوشنبه 30 اردیبهشت پارک پردیسان، سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست
pixel