ثبت چندین پزشک در نرم افزار و انجام مراحل پذیرش

5
در نرم افزار پزشکیار باستانی امکان تعریف نامحدود قرارداد پزشک در سیستم می باشدو در زمان ثبت پذیرش محاسبات سهم و کارنه پزشک به صورت اتوماتیک در سیستم ثبت و قابل گزارش گیری می باشد.
pixel