آیین اختتامیه فستیوال بین المللی طوبی

151

این لوگو کلیپ به سفارش برگزار کنندگان اختتامیه هفتمین فستیوال بین المللی طوبی در مشهد تولید گردید