کلیپ زیبای برج قابوس میراث جهانی

170

کلیپ زیبایی که از برج قابوس گنبد کاووس بلندترین برج آجری جهان تهیه کرده ایم.