کوچینگ توسعه فردی وسازمانی.نقطه امن یکی ازموانع برنامه ریزی توسعه فردی وسازمانی

284
gh.shabani 14 دنبال‌ کننده
284 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

کوچینگ توسعه فردی وسازمانی.آگاهی ازنقطه امن کارکنان ومدیران یکی ازچالش های سرراه شرکت های کارآفرین، شناسایی نقاط کلیدی برای رشدوتوسعه فردی وسازمانی وتداوم بلوغ سازمانی است. مهم ترین دستآوردی که کوچینگ برای این دست سازمان هاکه نقش مهمی دراقتصادپویای کشورایفامیکنندداشت، شناخت ابزارهایی بودکه مدیران ارشدراتوانمندترازگذشته به سمت سرمایه گذاری بیشتربرروی منابع انسانی متمایل ساخت.حسین شعبانی دکتراDBA

gh.shabani 14 دنبال کننده
pixel