هشام جوان عمانی که پس از ورود به تهران تصمیم به جراحی زیبایی بینی با دکتر پیمان

957

هشام در ابتدا با دوست خود معصب برای جراحی به تهران آمد و هدفش همراهی دوستش برای عمل جراحی بینی بود. اما روز مشاوره طی صحبتی که با دکتر برومند داشت، تصمیم به عمل جراحی گرفت و پس از بیان درخواست های خود از دکتر برومند تحت عمل جراحی زیبایی بینی قرار گرفت.