پخش آسفالت توسط فینیشر در شیب خیلی زیاد

890

با این شیب زیاد چه قشنگ آسفالت میکنن

پیمانکاران
پیمانکاران 153 دنبال کننده