ایجاد کاربران و گروه ها

52

در این جلسه نحوه ایجاد کاربران و تغییر پسورد آنها را نمایش میدهیم. با گروه های مختلف آشنا میشویم و تفاوت آنها را بررسی میکنیم.