نماهنگ زیبای نفس بهاران

6,012

زیارت ماه روی تو-کشانده مرا به کوی تو - من آمده ام به سوی تو- که تازه شوم زبوی تو- توئی نفس بهاران -امید دل گرفتاران