فنس الکتریکی (حصار برقدار) حیوانات اهلی

362
برای حفاظت از حیوانات اهلی، تفکیک مزارع و چراگاه ها، حفاظت از کندوهای عسل، باغات ومحصولات کشاورزی و مناطق حیوانات اهلی از یکدیگر از قبیل اسب،گاو و گوسفند، فنس الکتریکی راهکار ارزان و به صرفه ایی می باشد.
pixel