ماجراهای آقای نیک و شهروند محترقه

40

اگر لباس تان آتش گرفت: توقف کنید و ندوید و آرام باشید. فوری روی زمین بیفتید. در حالیکه صورتتان را با دست پوشاندید برای خاموش کردن آتش روی زمین بغلتید.

qfire125
qfire125 3 دنبال کننده