ماجراهای آقای نیک و شهروند محترقه

84
اگر لباس تان آتش گرفت: توقف کنید و ندوید و آرام باشید. فوری روی زمین بیفتید. در حالیکه صورتتان را با دست پوشاندید برای خاموش کردن آتش روی زمین بغلتید.
qfire125 4 دنبال کننده
pixel