تداخل سنج لیزری

1,213

روش کار تداخل سنجی لیزری - همان تداخل سنجی که در رصدخانه‌ی تداخل‌سنج لیزری امواج گرانشی لایگو استفاده می شود