آقای گودرزی: چه کار کردیم که از 1 فروردین 59 تحریمیم؟

51

همایش استکبارستیزی با موضوع "به آمریکا چه دادیم و چه گرفتیم؟" با حضور و سخنرانی جناب آقای گودرزی، رئیس سابق سازمان بسیج دانشجویی کل کشور