پیاده روی اربعین سلاحی در برابر دشمن - استاد حسین انصاریان

742