لبخند کوتاه .... ( خوشحالی که به سرعت از بین رفت )

516
516 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

شادی و خوشحالی بچه ها از نابودی برج رادیویی دشمن بسیار کوتاه بود و سریعا دشمن زهر خودشو ریخت. ضد هوایی دشمن پس از انفجار همه بچه هارو به خاک و خون کشید. خیر نبینی ضد هوایی