نقش ادجوونت ها در بهبود کارایی سموم

7
ادجوونت غیر یونی دش محصول شرکت باسف آلمان دارای خاصیت خیس کنندگی از طریق کاهش کشش سطحی باعث افزایش سطح تماس قطرات سم و سطح برگ و درنتیجه جذب بهتر و تاثیر بیشتر آفت کش می شود. دش همچنین دارای خاصیت اصلاح کنندگی پ هاش نیز می باشد. دش را می توان با قارچکشها, حشره کشها, کودها و علف کشها از جمله فوکوس و آپیروس ترکیب کرد
pixel