بیمه ملت در کنار کودکان شیرخوارگاه آمنه

877

بیمه ملت در آستانه نوروز بخشی از هزینه های تبلیغات نوروزی خود را صرف تامین مایحتاج و پوشاک مورد نیاز شیرخوارگاه آمنه کرد.

بیمه ملت
بیمه ملت 76 دنبال کننده