کدام دسته از خانم ها کاندید کاشت مو هستند؟

544

کدام دسته از خانم ها کاندید کاشت مو هستند؟ اکثر خانم هایی که کم پشتی دارن کاندید کاشت مو نیستند. فقط برای خانم هایی کاشت انجام می شود که طاسی شدید دارند و بانک مویی قوی و موهایی با ضخامت قابل قبول داشته باشند