راهکار برای کارآمدی جامعه شناس فونکسیونالیست(قسمت پنجم)

347
در این قسمت، ضمن ذکر دلایل ناکارآمدی مکتب فونکسیونالیسم به بیان راهکارها و اقدامات لازم جهت نقش آفرینی موثر جامعه شناس پرداخته شده است. یکی از نکات مشترک در مکاتب جامعه شناسی بی توجهی به وسایل، ابزارها، تجهیزات، اقدامات عملی و اجرایی است که پدیده های اجتماعی را به وجود می آورند که این امر به صورت بارزتری در فونکسیونالیست دیده می شود. برای اطلاعات بیشتر مقالات بنده را سایت جامعه شناسان جوان بخوانید
pixel