بیو آئروسل های و اقدامات کنترلی در برابر آنها ( قسمت ششم )

541
توصیه هایی از زبان استاد میرزایی عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص نحوه رعایت بهداشت فردی و پیشگیری از بیماری کرونا در محیط های اجتماعی و اداری
pixel