آموزش سالیدورکس (03) تریم و...

237

آموزش کامل مباحث تریم (Trim)، آفست (Offset)، جابجایی (Move) و مقیاس (Scale).