گزارشی کوتاه درباره ی دکتر شهریار شفیعی | آنونس

637

نظر چند نفر از کارشناسان و صاحب نظران مدعو درباره ی دکتر شهریار شفیعی در حاشیه سمینار برندسازی شخصی