خورشید حکومت مهدی در حال طلوع ...

48

اذان مشرق - AzaneMashregh.ir - از نظر فلسفی قبل از اینکه اتفاقی رقم بخورد، مقدمات آن فراهم می شود. یعنی قبل از آنکه خورشید ظهور کند، فجر اتفاق می افتد. برای ظهور امام زمان علیه السلام هم ماجرا همین است.

اذان مشرق
اذان مشرق 3 دنبال کننده