درسِ شانزدهم : مبجثِ بسیار مهمِ Zmodeler زی مادلینگ (قسمت اول)

147
از این پس برای مدلسازی هرچه حرفه ای تر ، در هر فیلد و زمینه ای نیازمندِ قدرتِ بیشتر و دانشِ بیشتر هستیم ، یکی از این دانش ها و قدرت های برای ما ابزارِ زی مدلر در نرم افزار زیبراش میباشد که نیازِ ما به مدلسازیِ اولیه یه صورتِ low poly را برطرف میکند ! یادگیری ِ آن در ابتدا سخت اما در ادامه به شرطِ تمرین راحت تر و راحت تر خواهد شد ...
pixel