مقایسه پردازش در کامپیوتر و مغز انسان

235

کامپیوتر داده ها را ذخیره و بازپس می دهد اما مغز انسان می تواند داده ها را دریافت، ویرایش و سپس به صورت اطلاعات بیرون بدهد. این ویژگی از مغز در آموزش و پرورش استفاده نمی شود.

فیلم نگار
فیلم نگار 75 دنبال کننده