نشست آموزش و پرورش به سان جزیره؛ تحلیلی بر سیاست-های آموزشی

182
نخستین نشست از مجموعه نشست های "راه و بیراهه آموزش و پرورش در ایران" با حضور دکتر فریبا عدلی و دکتر مهدی نویدادهم در آذر ماه 1397 در موسسه رحمان برگزار شد.
pixel