مصاحبه با رتبه های برتر کنکور 99 - نیما کثیری و احمدرضا قناتی - رتبه های 707

1,571
مصاحبه امیر میرهلی با رتبه های 707 کنکور تجربی در منطقه 2 قبولی های دندان پزشکی دانشگاه اراک روزانه در کنکور 99 دانش آموزان امیر میرهلی https://t.me/Amirmirhelli - http://Amirmirhelli.ir
pixel