تامین مالی جمعی از سیر تا پیاز

158

تأمین مالی جمعی چیست و آیا می تواند به عنوان یکی از راه های حمایت از ایده های نو و خلاقانه معرفی شود؟ فیلم ارائه من در موسسه شفافیت برای ایران در این فیلم یک ساعته تامین مالی جمعی به تفصیل توضیح داده شده، که برای یک آشنایی اولیه و کامل خیلی مفیده