100106 زبان انگلیسی دهم و یازدهم - گرامر؛ ساختار جمله - دکتر مهدی ابوطالبی

283
تدریس زبان انگلیسی. مبحث گرامر ؛ ساختار جمله (فعل اصلی، قید تکرار و قید حالت). مطالب این درس مشترک بین سال دهم و یازدهم است. تدریس: دکتر مهدی ابوطالبی : برای دریافت مطالب روی لینک زیر کلیک کنید. https://drive.google.com/file/d/1cflHnOTtxmBNj7avk_yUd4fLhx6n6CX5/view?usp=sharing
pixel