نمایشگاه انرژی افغانستان، پاییز ۱۳۹۹

83
نمایشگاه انرژی افغانستان، پاییز ۱۳۹۹ با حضور شرکت های دانش بنیان عضو سندیکای صنعت برق ایران
pixel