مدیریت زمان چیست؟

102

مدیریت زمان چیست؟ اصول آن کدام است؟ چه تعریفی از مدیریت زمان می‌توانیم داشته باشیم؟ من سجاد سلیمانی هستم مربی و مدرس مدیریت زمان. این ویدیو کوتاه سرآغاز یک تعریف جامع از مدیریت زمان خواهد بود برای تعریف اصولی مدیریت زمان و قواعد آن. در وب‌سایت من بقیه‌ی آن را دنبال کنید https://sajadsoleimani.com