تامین کنندگان مالی تروریسم را بهتر بشناسیم

109

منافقین حداقل ۱۷۰۰۰ نفر را در ایران ترور کرده اند. آقای دکتر رضا هادی