آشنایی با دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان ( گرایش کامپیوتر )

1,183
در این ویدئو با اقدامات و فعالیت های مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان آشنا خواهید شد.
pixel