قدرت آمریکایی ها در حد زبان درازشان نیست

958
نفت را به فروش می رسانیم؛ قدرت آمریکایی ها در حد زبان درازشان نیست
pixel