30 ثانیه پایانی بازی و تصمیم داور مبنی بر دیسکالیفه

871

ثانیه پایانی بازی جریمه پیش رونده در زمانی که توپ از بازی خارج می باشد و تصمیم داور مبنی بر دیسکالیفه بازیکن مجارستان - شبکه اینترنتی هندبال ایران IrHTv