#هرهفته الف-ب-ايران (همدان پايتخت تاريخ و تمدن ايران)

1,651

در سيزدهمين هفته از پويش #الف-ب-ايران (همدان) وزير نيرو با سفر به استان همدان نيروگاه هاي خورشيدي وCHP اين استان را افتتاح و ضمن کلنگ زني 8 پروژه جديد،‌بهره برداري از 113 پروژه صنعت برق را آغاز خواهد کرد.

وزارت نیرو 139 دنبال کننده
pixel