حضور دكترحمیدی در استودیوی خبر ورزشی شبكه سوم سیما

258

حضور دكترحمیدی در استودیوی خبر ورزشی شبكه سوم سیما در خصوص مسابقات و برنامه های تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش