تبیین شعار سال؛حمایت ازکالای ایرانی/معاونت سیاسی سپاه

664

با تعصب دنبال کالای ایرانی بگردید/ ما باید نسبت به مصرف جنس داخلی و اقتصاد ملی مان تعصب داشته باشیم؛ مصرف جنس خارجی یکی از عیوب مهم ماست.